eSUN S200 Standard Resin Bright Orange

All-round resin met hoge stijfheid en precisie

€ 28,99

(€ 28,99 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1.000 g

Bezorging uiterlijk op woensdag, 06. maart als je bestelt voor maandag 00:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 54,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Gemakkelijk te printen
 • Hoge stijfheid & precisie
 • Geurarm
 • Fijne oppervlakken & duidelijke texturen

Art. nr.: ESUNCN-S200 STANDARDRESIN-BO, Inhoud: 1.000 g, EAN: 6922572203570

Productinformatie en technische details:

 • Art. nr.: ESUNCN-S200 STANDARDRESIN-BO
 • Producentnummer: S200 STANDARDRESIN-BO
 • Merken (Producent): eSUN
 • Inhoud: 1.000 g
 • Productsoorten: Resin
 • Lichtbron: LCD
 • Nettogewicht: 1000 g
Beschrijving

De S200 Standard Resin van eSUN is een gemakkelijk te printen resin met een hoge stijfheid en precisie. De reukarme resin heeft uitstekende printeigenschappen en combineert fijne oppervlakken met duidelijke texturen.

Ideaal voor het printen van mechanische onderdelen, figuren, sieraden en decoraties die een hoge mate van nauwkeurigheid vereisen.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H360FD - Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Downloads

Vragen & antwoorden over eSUN S200 Standard Resin Bright Orange

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor eSUN S200 Standard Resin Bright Orange

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder