Algemene voorwaarden en herroepingsbeleid

Algemene voorwaarden en annuleringsbeleid voor consumenten

Als je bij 3DJake International bestelt als consument

Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B)

Als je bij 3DJake International bestelt als zakelijke klant

Algemene voorwaarden en annuleringsbeleid voor consumenten

Stand 11.07.2024

Als u als consument in de zin van de Wet consumentenbescherming bestellingen plaatst op www.3djake.nl, vormen deze algemene voorwaarden inclusief annuleringsbeleid de basis van de overeenkomst in de versie die geldt op het moment van bestelling. Indien u bestellingen plaatst op www.3djake.nl als onderdeel van de exploitatie van een bedrijf, zijn alleen de algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B) in het onderste gedeelte van toepassing.

Overzicht:

 1. Contractuele partners
 2. Geldigheid en aanvaarding van deze algemene voorwaarden
 3. Nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens
 4. Goederenprijzen en verzendkosten
 5. Abonnementen
 6. Betalings- en leveringsvoorwaarden
 7. Aanvraag en contractafsluiting
 8. Opslag van de contracttekst
 9. Annulerings- of herroepingsbeleid
 10. Garantie
 11. Aansprakelijkheidsbepalingen
 12. Privacybeleid
 13. Toepasselijk recht
 14. Arbitragecommissie en online geschillenbeslechting

Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken of andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen weer te geven.

1) Contractuele partners

www.3djake.nl is een webshop van de niceshops-groep. De niceshops-groep is gespecialiseerd in het ontwerpen van webshops en logistieke afhandeling op het gebied van e-commerce in diverse productsegmenten. Uw contractuele partner voor bestellingen op www.3djake.nl is:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Oostenrijk

Email: nederland@3djake.com
Tel: (+43) 720 303050 5010

(hierna "wij" of "ons").

De beschikbare taal voor bestellingen, contracten, klantenservice en andere informatie op www.3djake.nl is Nederlands.

2) Geldigheid en aanvaarding van deze algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling op www.3djake.nl, erkent u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en aanvaardt u de exclusieve toepassing ervan.

Alle zakelijke relaties tussen u en ons zijn uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden in de versie die van toepassing is op het moment van uw bestelling. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of tegenstrijdige handels- of inkoopvoorwaarden van u worden - ook niet geïmpliceerd - geen onderdeel van het contract.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden slechts eenzijdig wijzigen voor zover dit noodzakelijk is om achteraf ontstane gelijkwaardigheidsproblemen op te heffen of om ons aan te passen aan gewijzigde wettelijke of technische randvoorwaarden. Een dergelijke wijziging achteraf kan voor u geen nadeel opleveren.

3) Nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens in uw klantenaccount en voor bestellingen van gasten

U bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de informatie die u verstrekt.

Het staat u vrij om u op www.3djake.nl te registreren met een persoonlijke klantenaccount of om gastbestellingen te plaatsen zonder klantenaccount.

Met een klantenaccount kunt u eventuele wijzigingen in uw gegevens daar bijwerken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw toegangsgegevens en de bescherming ervan tegen toegang door onbevoegden. Indien u misbruik van uw toegangsgegevens of andere gegevens door onbevoegden vermoedt, moeten wij daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld om eventuele gevallen van fraude te voorkomen.

We behouden ons het recht voor om accounts van klanten te sluiten. Dit geldt met name in het geval u de toepasselijke wetgeving, contractuele overeenkomsten of ons beleid schendt.

4) Goederenprijzen en verzendkosten

Alle op www.3djake.nl vermelde prijzen van goederen zijn totaalprijzen en inclusief alle belastingen, maar exclusief verzendkosten, eventuele douanekosten en invoerrechten voor leveringen buiten de EU (tenzij anders vermeld) en eventuele kosten voor montage of installatie. In alle gevallen gelden de bedragen die bij de bestelling zijn vermeld.

Vanaf een bepaalde orderwaarde kunnen de verzendkosten vervallen. Meer informatie over de verzendkosten vindt u vooraf hier. Bij betaling onder rembours wordt door de bezorger een extra vergoeding in rekening gebracht voor de dienst (rembourskosten). Dit wordt rechtstreeks bij u in rekening gebracht door de bezorger.

Voordat u uw bestelling op www.3djake.nl afrondt, informeren wij u in het besteloverzicht nogmaals over alle prijzen en verzendkosten die voor uw bestelling worden gemaakt.

Voor leveringen buiten de EU kunt u worden onderworpen aan extra invoerrechten en belastingen, die u bij aankomst van uw levering rechtstreeks door de respectieve nationale douaneautoriteiten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor uw rekening. Voor leveringen naar de volgende landen zijn eventuele invoerrechten en belastingen momenteel al inbegrepen in onze eindprijzen op www.3djake.nl, waardoor u bij levering geen extra kosten meer in rekening worden gebracht: Groot-Brittannië, Zwitserland, Liechtenstein.

In sommige gevallen kunnen wij technische marketingmaatregelen gebruiken op www.3djake.nl om u gepersonaliseerde prijzen of kortingen aan te bieden op basis van geautomatiseerde besluitvorming. In dit geval wordt u bij elke aanbieding geïnformeerd over de eventuele personalisering.

5) Abonnementen

Voor bepaalde goederen bieden wij abonnementen aan. Door een abonnement te bestellen, instrueert u ons om uw geabonneerde goederen met bepaalde intervallen bij u af te leveren (abonnementsleveringen). De bijbehorende goederen en verzendkosten worden bij elke abonnementslevering in rekening gebracht volgens de door u gekozen betalingsoptie.

Al onze abonnementen zijn van onbepaalde duur, zonder minimale looptijd en kunnen door beide partijen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden opgezegd. Opzeggingen kunnen worden gedaan via de functie "Abonnementscontracten opzeggen" in de voettekst van de website of per e-mail naar nederland@3djake.com. Abonnementsleveringen, die wij reeds zijn begonnen uit te voeren vóór ontvangst van uw opzegging en waarvan wij u een overeenkomstige verzendbevestiging hebben gestuurd, worden alsnog in rekening gebracht.

Prijsaanpassing: De goederen en de verzendkosten kunnen worden verlaagd of verhoogd voor toekomstige leveringen onder de volgende voorwaarden.We behouden ons het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren als we worden beïnvloed door kostenstijgingen of kostenverlagingen die zijn gebaseerd op externe omstandigheden waarover we geen controle hebben. Dergelijke omstandigheden omvatten in het bijzonder wetswijzigingen, wijzigingen in de kosten van fabrikanten, leveranciers, verzendserviceproviders, externe dienstverleners of onderaannemers, wijzigingen in productie- en licentiekosten, wijzigingen in de kosten van de hardware of software die we nodig hebben, loonstijgingen en algemene en significante veranderingen in de kosten als gevolg van economische inflatie of deflatie. Prijswijzigingen van goederen treden alleen op voor zover onze eigen kosten voor de specifieke goederen stijgen of dalen.
U wordt per e-mail tijdig voor uw volgende abonnementslevering geïnformeerd over aanstaande prijswijzigingen van uw geabonneerde goederen. U kunt tot het einde van deze periode bezwaar maken tegen de aanstaande prijswijziging door uw abonnement op te zeggen. Anders worden aangekondigde prijswijzigingen geacht door u te zijn aanvaard.

6) Betalings- en leveringsvoorwaarden

Voor bestellingen op www.3djake.nl accepteren wij de betalingsmogelijkheden die in de webshop staan vermeld. De betaling geschiedt telkens op de door ons opgegeven rekening. De looptijd van onze vorderingen begint met de ontvangst van de goederen. Indien vorderingen niet binnen veertien kalenderdagen worden voldaan, zijn wij gerechtigd de wettelijke vertragingsrente te vorderen.

Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de vergoeding.

www.3djake.nl levert momenteel aan de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, China, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië, Slowakije.

De levering vindt plaats op het door u opgegeven afleveradres of pakstation. Wij zijn gerechtigd de bestelling in deelleveringen uit te voeren. In dit geval nemen wij alle extra verzendkosten voor onze rekening die hierdoor ontstaan.

De geschatte levertijd staat vermeld in het besteloverzicht, maar is bij benadering. U wordt geïnformeerd over eventuele leveringsbeperkingen voordat het bestelproces op www.3djake.nl begint. Indien wij door overmacht (bijv. stakingen, natuurrampen) of andere omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, verhinderd zijn de leveringstermijnen na te leven, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De leveringstermijn wordt verlengd met de duur van deze gebeurtenissen. Als de levering onmogelijk wordt door omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zullen u hiervan onverwijld in kennis stellen.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat (pas) op u over wanneer u of een door u gemachtigde derde (die niet de vervoerder is) de goederen in ontvangst neemt of heeft genomen.

Als goederen met duidelijke transportschade bij u worden afgeleverd, verzoeken wij u onmiddellijk een klacht in te dienen bij de bezorger en contact met ons op te nemen. Dit dient ter ondersteuning van onze claims tegen de bezorger of om deze bij de verzekeringsmaatschappij geldend te maken. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken als consument.

Op vrijwillige basis kunnen wij "gratis producten" bij uw bestelling voegen. Er bestaat geen recht op gratis producten. Als u het contract annuleert, moeten deze ook worden teruggestuurd.

7) Aanvraag en contractafsluiting

Alle aanvragen op www.3djake.nl zijn onder voorbehoud.

Voordat u uiteindelijk uw bestelling op www.3djake.nl plaatst, kunt u uw gegevens in het besteloverzicht controleren op eventuele fouten en deze zo nodig corrigeren. Door op de knop "Verzenden & Betalen" te klikken, voltooit u uw bestelling en doet u een bindende aanvraag om een contract met niceshops GmbH af te sluiten. U bent - behoudens uw herroepingsrecht - gedurende drie werkdagen aan uw aanvraag gebonden. Wij zijn niet verplicht dit aanvraag te aanvaarden.

Wij bevestigen de ontvangst van uw aanvraag op het door u opgegeven e-mailadres (ontvangst- of bestelbevestiging). Deze bevestiging houdt geen aanvaarding van uw aanvraag door ons in. Controleer uw bestelgegevens op juistheid.

Het geldt ook niet als acceptatie van uw aanvraag als u een betalingsmogelijkheid heeft gekozen waarbij u vooraf moet betalen of waarbij direct van uw rekening wordt afgeschreven. Dit is omdat we u dergelijke betalingsmogelijkheden als service willen bieden, maar het kan voor ons onmogelijk zijn om uw aanvraag te accepteren, bijvoorbeeld vanwege leveringsproblemen of het niet beschikbaar zijn van de goederen. Als wij uw aanvraag niet accepteren, betalen wij u de vooruitbetaalde bedragen direct terug.

We kunnen aanvragen accepteren door u een opdracht- of verzendbevestiging per e-mail te sturen of de door u bestelde goederen toe te sturen. Met deze aanvaarding van uw aanvraag komt de koopovereenkomst tot stand.

8) Opslag van de contracttekst

De tekst van het contract, dat wil zeggen de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van het sluiten van ons contract, inclusief de annuleringsvoorwaarden, alsmede uw gegevens van het bestelproces, worden door ons opgeslagen. U ontvangt de tekst van het contract dat van toepassing is op uw bestelling op het door u opgegeven e-mailadres.

9) Annulerings- of herroepingsbeleid voor consumenten

Als consument heeft u het wettelijke recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen en zonder opgave van redenen te herroepen. De wettelijke herroepingstermijn begint op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Als u de goederen als onderdeel van één bestelling heeft besteld en deze goederen afzonderlijk worden geleverd, gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop u (of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is) de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.
Bij aankoop van nieuwe, ongebruikte goederen op www.3djake.nl verlenen wij u - naast uw wettelijk recht - een uitgebreid herroepingsrecht van nog eens 16 dagen op deze termijn. Voor alle nieuwe goederen heeft u in totaal 30 dagen de tijd om het contract te annuleren.

De wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen geldt voor de aankoop van gemarkeerde, gebruikte goederen. Gemarkeerde gebruikte goederen waarop de herroepingstermijn van 14 dagen van toepassing is, worden duidelijk als "gebruikt" aangeboden en u wordt nogmaals over deze omstandigheden en de desbetreffende herroepingstermijn geïnformeerd voordat u uw bestelling afrondt. Gebruikte goederen kunnen alleen goederen zijn die niet langer nieuw zijn als gevolg van meer dan gering gebruik in het verleden, gebruikssporen kunnen vertonen en tegen een lagere aankoopprijs worden aangeboden dan overeenkomstige nieuwe goederen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing het contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, telefoongesprek of e-mail).

U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het als u de mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn van 30 dagen is verstreken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

 • Diensten als wij de dienst volledig heeft geleverd. Echter alleen als wij op uitdrukkelijk verzoek van u (§ 10 Oostenrijkse FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet))) zijn begonnen met de nakoming van het contract voor het einde van de herroepingstermijn volgens § 11 Oostenrijkse FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) en u ons ook ofwel
  • voor aanvang van de dienstverlening hebt u bevestigd dat u uw herroepingsrecht verliest bij volledige uitvoering van de overeenkomst
   of
  • wanneer u ons specifiek heeft gevraagd om bij u langs te komen om reparaties te laten uitvoeren.
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 • Goederen die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften (bijvoorbeeld persoonlijke wens- of felicitatiekaarten).
 • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig overschreden zou worden (bijvoorbeeld bederfelijke levensmiddelen).
 • Goederen die verzegeld worden geleverd en om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd (bijvoorbeeld hygiëne- of verzorgingsproducten).
 • Goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd na levering.
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kan worden en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarover wij geen invloed hebben.
 • Audio- of video-opnamen of computersoftware geleverd in een verzegelde verpakking indien ontzegeld na levering.
 • Kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties.
 • Diensten op het gebied van huisvesting anders dan wonen, goederenvervoer, verhuur van motorvoertuigen en bezorging van eten en drinken en diensten verleend in verband met vrijetijdsbesteding, waarbij telkens een bepaalde tijd of periode contractueel is overeengekomen voor de uitvoering van het contract dat door ons wordt verstrekt.
 • De levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager moet worden geleverd (bijv. downloads, e-books, ...), als wij zijn begonnen met de uitvoering van het contract (dat wil zeggen dat de digitale inhoud geleverd is) vóór het einde van de herroepingstermijn volgens § 11 Oostenrijkse FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)). Het herroepingsrecht vervalt echter alleen in die gevallen waarin u op grond van de overeenkomst tot betaling verplicht bent, waarin u tevens
  • uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn,
  • bevestigd heeft dat u weet dat u uw herroepingsrecht verliest als gevolg van het voortijdig beginnen van de uitvoering van de overeenkomst, en
  • wij u een kopie of bevestiging hebben verstrekt in overeenstemming met artikel 5 (2) of artikel 7 (3) Oostenrijkse FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)).

U heeft ook niet het recht om contracten voor dringende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden op te zeggen waarbij u ons uitdrukkelijk heeft verzocht om langs te komen om deze werkzaamheden uit te voeren. Het herroepingsrecht is echter niet uitgesloten voor andere diensten waar u niet uitdrukkelijk om hebt gevraagd of voor geleverde goederen die niet noodzakelijkerwijs nodig zijn als reserveonderdelen voor onderhoud of reparatie.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst effectief herroept, worden alle gedane betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroepingsverklaring aan u terugbetaald. Dit geldt inclusief betaalde uitgaande verzendkosten, maar alleen tot het bedrag van de goedkoopste standaard verzendkosten die voor uw bestelling zijn aangeboden.
Voor de terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u voor uw oorspronkelijke betaling heeft gebruikt. Voor de terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen een terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of u heeft aangetoond dat de goederen zijn geretourneerd.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen wanneer de waardevermindering het gevolg is van een andere controle dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Retourtermijn: U dient de goederen uiterlijk 30 dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract heeft meegedeeld, terug te sturen naar het door ons opgegeven retouradres. Aan de retourtermijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de retourtermijn van 30 dagen opstuurt.

Retourverzendkosten: Wij nemen de retourverzendkosten als gevolg van een herroeping voor onze rekening als u het door ons verstrekte retourlabel hiervoor gebruikt, de goederen niet door een expediteur hoeven te worden geretourneerd en de retourzending wordt verzonden vanuit een van de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië, Slowakije.
Deze landenbeperking is gemaakt om zakelijke, juridische en logistieke redenen zonder discriminerende bedoelingen.

Voor gedetailleerde informatie over retourzendingen, klik hier: https://www.3djake.nl/info/retourneren

Einde van het herroepingsbeleid

10) Garantie

Wettelijke garantie: Tenzij anders vermeld, zijn de algemene wettelijke garantiebepalingen van toepassing op alle nieuwe, ongebruikte goederen (gebruikte goederen worden duidelijk als "gebruikt" aangeboden). Dit is met name het geval bij onjuiste behandeling, verkeerde bediening of ongeoorloofde reparatiepogingen. Er is geen sprake van een garantie als de goederen binnen hun normaal te verwachten of natuurlijke houdbaarheid of levensduur door het bedoelde gebruik onbruikbaar worden.

Bij gemarkeerde gebruikte goederen kan de garantie, voor zover toegestaan volgens de geldende consumentenbeschermingswetgeving, worden verkort tot 1 jaar. Gemarkeerde gebruikte goederen die worden aangeboden met verkorte garantie, worden duidelijk als "gebruikt" aangeboden en u wordt voor het sluiten van uw bestelling opnieuw op deze omstandigheden en de geldende garantietermijn gewezen. Gebruikte goederen kunnen alleen die goederen zijn die als gevolg van eerdere en niet alleen marginale gebruikssporen geen nieuwe goederen meer zijn, gebruikssporen kunnen vertonen en tegen een lagere aankoopprijs worden aangeboden dan overeenkomstige nieuwe goederen.

Wij bieden geen garantie dat de in de webshop gepubliceerde foto's identiek zijn aan de daadwerkelijk geleverde goederen.

Fabrieksgarantie: Voor zover fabrikanten van de door ons aangeboden goederen vrijwillige garanties bieden, dienen eventuele daaruit voortvloeiende claims rechtstreeks bij de fabrikant te worden ingediend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid op basis van fabrieksgaranties. Als consument heeft u het recht deze garantie schriftelijk (bijv. als bijlage bij de levering of in de gebruiksaanwijzing) of op een andere permanent beschikbare gegevensdrager (bijv. e-mail) aan u te laten verstrekken.

Uw wettelijke garantierechten jegens ons worden daarentegen niet beperkt door eventuele fabrieksgaranties.

11) Aansprakelijkheidsbepalingen

Wij en onze plaatsvervangende vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van lichte nalatigheid, mits wij een feitelijke rechtvaardiging hebben en de schade niet is ontstaan door schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.

Dit geldt niet voor de aansprakelijkheid van schade aan de persoon en vorderingen op grond van de productaansprakelijkheidswet. Hier gelden de wettelijke bepalingen.

Vorderingen tot schadevergoeding ingeval de levering onmogelijk wordt door omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en wij ons geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terugtrekken, zijn uitgesloten voor zover wij kunnen bewijzen dat ons geen schuld treft.

12) Privacybeleid

De bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid.

13) Toepasselijk recht

Voor elke via www.3djake.nl gesloten overeenkomst wordt Oostenrijks recht geacht te zijn overeengekomen en als basis te worden genomen, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de referentienormen van het internationaal privaatrecht. Deze rechtskeuze mag er echter niet toe leiden dat u de bescherming wordt ontnomen die u wordt geboden door dwingende bepalingen van het land waar u woont (overeenkomstig artikel 6, lid 2, Rome I verordening).

14) Arbitragecommissie en online geschillenbeslechting

Wij onderwerpen ons aan een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting bij de volgende instantie voor alternatieve geschillenbeslechting: https://www.ombudsstelle.at

Consumenten hebben ook de mogelijkheid om contact op te nemen met het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de EU: https://ec.europa.eu/odr

U kunt uw klacht ook rechtstreeks bij ons indienen via: nederland@3djake.com


Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B)

Stand 11.07.2024

Deze algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B) zijn uitdrukkelijk uitsluitend bestemd voor klanten die in het kader van de exploitatie van een onderneming bestellingen plaatsen op www.3djake.nl en andere koopovereenkomsten sluiten met niceshops GmbH (dit geldt ook als u uw ondernemersstatus niet bekendmaakt bij het sluiten van het contract). Daartoe vormen deze algemene voorwaarden voor zakelijke klanten de contractuele basis in hun huidige versie op het moment van bestelling. Voor consumenten gelden de afzonderlijke algemene voorwaarden in het bovenste deel.

Overzicht:

 1. Contractuele partners
 2. Geldigheid en aanvaarding van deze algemene voorwaarden voor zakelijke klanten
 3. Nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens
 4. Goederenprijzen en verzendkosten
 5. Abonnementen
 6. Betalings- en leveringsvoorwaarden
 7. Aanvraag en contractafsluiting
 8. Opslag van de contracttekst
 9. Retourzendingen
 10. Garantie
 11. Aansprakelijkheidsbepalingen
 12. Privacybeleid
 13. Scheidbaarheidsclausule, toepasselijk recht en plaats van jurisdictie

Wij kunnen deze algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B) van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken of andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen weer te geven.

1) Contractuele partners

www.3djake.nl is een webshop van de niceshops-groep. De niceshops-groep is gespecialiseerd in het ontwerpen van webshops en logistieke afhandeling op het gebied van e-commerce in diverse productsegmenten. Jouw contractuele partner is:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Oostenrijk

UID: ATU63964918
Bedrijfsregister: FN302888z, Landesgericht fuer ZRS Graz

Email: nederland@3djake.com
Tel: (+43) 720 303050 5010

(hierna "wij" of "ons").

De beschikbare taal voor bestellingen, contracten, klantenservice en andere informatie op www.3djake.nl is Nederlands.

2) Geldigheid en aanvaarding van deze algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B)

Door het aangaan van een koopovereenkomst met niceshops GmbH erkent u en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B) en aanvaardt u de exclusieve toepassing ervan.

Alle zakelijke relaties tussen u en ons zijn uitsluitend onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden B2B in de versie die van kracht is op het moment van uw bestelling via onze online shop www.3djake.nl of, bij andere aankopen, op het moment van ons aanbod. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden B2B of eventuele tegenstrijdige handels- of inkoopvoorwaarden van u maken geen deel uit van de overeenkomst, ook niet stilzwijgend, tenzij anders schriftelijk met wederzijds goedvinden overeengekomen. Hetzelfde geldt indien u vooraf in schriftelijke bestellingen bezwaar maakt tegen deze algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B) of deze afwijst. Daarnaast gelden onze bepalingen op eventuele prijslijsten.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B) eenzijdig wijzigen voor zover dit noodzakelijk is voor het opheffen van nadien ontstane gelijkwaardigheidsverstoringen of voor de aanpassing aan gewijzigde wettelijke of technische randvoorwaarden.

3) Nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

U bent er verantwoordelijk voor dat alle door u verstrekte gegevens te allen tijde volledig en juist zijn.

Voor uw bestellingen op www.3djake.nl is het aanmaken van een klantaccount en het opgeven van uw geldige BTW-identificatienummer (UID) vereist om uw ondernemersstatus te verifiëren. Als er geen UID-nummer wordt opgegeven, wordt uw bestelling fiscaal behandeld als een consumententransactie.

U dient ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw gegevens of u kunt deze bijwerken in uw klantaccount. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw toegangsgegevens en de bescherming ervan tegen toegang door onbevoegden. Indien u misbruik van uw toegangsgegevens of andere gegevens door onbevoegden vermoedt, moeten wij hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld om eventuele gevallen van fraude te voorkomen.

We behouden ons het recht voor om accounts van klanten te sluiten. Dit geldt met name in het geval u de toepasselijke wetgeving, contractuele overeenkomsten of ons beleid schendt.

4) Goederenprijzen en verzendkosten

Alle op www.3djake.nl vermelde prijzen van goederen zijn totaalprijzen en inclusief alle belastingen, maar exclusief verzendkosten en eventuele kosten voor montage of installatie. In alle gevallen gelden de bij de bestelling vermelde bedragen.

Vanaf een bepaalde orderwaarde kunnen de verzendkosten vervallen. Meer informatie over de verzendkosten vindt u vooraf hier. Bij betaling onder rembours wordt door de bezorger een extra vergoeding in rekening gebracht voor de dienst (rembourskosten). Dit wordt rechtstreeks bij u in rekening gebracht door de bezorger.

Voordat u uw bestelling op www.3djake.nl afrondt, informeren wij u in het besteloverzicht nogmaals over alle prijzen en verzendkosten die voor uw bestelling worden gemaakt.

Voor leveringen buiten de EU kunnen extra douanerechten gelden, die u rechtstreeks door de betreffende douaneautoriteit in rekening worden gebracht. Voor leveringen naar de volgende landen zijn eventuele douanerechten momenteel al in onze eindprijzen inbegrepen, waardoor u bij levering geen kosten meer in rekening worden gebracht: Groot-Brittannië, Zwitserland, Liechtenstein.

In sommige gevallen kunnen wij op www.3djake.nl technische marketingmaatregelen gebruiken om u gepersonaliseerde prijzen of kortingen aan te bieden op basis van geautomatiseerde besluitvorming. In dit geval wordt u bij elke aanbieding geïnformeerd over de eventuele personalisering.

5) Abonnementen

Wij bieden abonnementen aan voor bepaalde goederen. Door een abonnement te bestellen, draagt u ons op om uw geabonneerde goederen met bepaalde tussenpozen aan u te leveren (abonnementsleveringen). De bijbehorende goederen en verzendkosten worden bij elke abonnementslevering in rekening gebracht volgens de door u gekozen betaalwijze.

Al onze abonnementen gelden voor onbepaalde tijd, zonder minimumtermijn en kunnen door beide partijen op elk moment en zonder opgave van redenen worden opgezegd. Opzeggen kan via de functie "Abonnementscontracten opzeggen" in de voettekst van de website of per e-mail naar nederland@3djake.com. Abonnementsleveringen die wij al begonnen zijn uit te voeren voordat wij uw annulering ontvingen en u een bijbehorende verzendbevestiging hebben gestuurd, worden nog steeds in rekening gebracht.

Prijsaanpassing: De kosten van goederen en verzending kunnen worden verlaagd of verhoogd voor toekomstige leveringen onder de volgende voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen als wij worden getroffen door kostenstijgingen of -dalingen die te wijten zijn aan externe omstandigheden waarop wij geen invloed hebben. Dergelijke omstandigheden zijn met name veranderingen in de wetgeving, veranderingen in de kosten van fabrikanten, leveranciers, dienstverleners voor verzending, externe dienstverleners of onderaannemers, veranderingen in de kosten van productie en licenties, veranderingen in de kosten van door ons benodigde hardware of software, loonstijgingen en algemene en aanzienlijke veranderingen in de kosten als gevolg van economische inflatie of deflatie. Wijzigingen in de prijs van goederen worden alleen doorgevoerd voor zover onze eigen kosten voor de specifieke goederen stijgen of dalen.

U wordt tijdig vóór de volgende levering van uw abonnement per e-mail op de hoogte gesteld van op handen zijnde prijswijzigingen van de door u onderschreven goederen. U kunt tot het einde van deze periode bezwaar maken tegen de op handen zijnde prijswijziging door uw abonnement op te zeggen. Anders worden aangekondigde prijswijzigingen geacht door u te zijn geaccepteerd.

6) Betalings- en leveringsvoorwaarden

Voor bestellingen op www.3djake.nl accepteren wij de betalingsmethoden die in de webshop staan vermeld. Voor alle bestellingen kunnen wij bepaalde minimum bestelwaarden voorbehouden. De betaling gebeurt telkens op de door ons opgegeven rekening. Alle factuurbedragen zijn verschuldigd op de datum van de overeenkomst, tenzij anders vermeld. In geval van betalingsverzuim kunnen wij aanspraak maken op de wettelijke vertragingsrente. Onze prestatieplicht wordt opgeschort voor de duur van het betalingsverzuim.

Het recht op verrekening is uitgesloten. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de vergoeding met inbegrip van de daarmee samenhangende nevenvorderingen. Elke (verdere) verkoop, verpanding en dergelijke van de goederen vóór volledige betaling behoeft onze voorafgaande toestemming.

www.3djake.nl levert momenteel aan de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, China, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slovenië, Slowakije.

De levering vindt plaats op het door u opgegeven afleveradres of pakstation. Wij zijn gerechtigd de bestelling in deelleveringen uit te voeren. In dit geval nemen wij de eventuele extra verzendkosten voor onze rekening.

De geschatte levertijd is een benadering. U wordt voor aanvang van het bestelproces op www.3djake.nl geïnformeerd over eventuele leveringsbeperkingen. Indien wij door overmacht (bijv. stakingen, natuurrampen) of andere omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, verhinderd zijn de leveringstermijnen na te komen, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De leveringstermijn wordt verlengd met de duur van deze gebeurtenissen. Indien de levering onmogelijk wordt door omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zullen u hiervan onverwijld in kennis stellen. Indien wij door omstandigheden waarvoor wij verantwoordelijk zijn de verwachte leveringsdatum met drie weken overschrijden, kunt u ons een redelijke respijttermijn stellen. Als wij niet binnen deze termijn leveren, kunt u zich uit het contract terugtrekken.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat op u over wanneer de goederen aan de bezorger worden overhandigd. Als goederen met duidelijke transportschade aan u worden geleverd, moet u een klacht indienen bij de bezorger.

Indien u de goederen niet afneemt zoals overeengekomen (verzuim in acceptatie), zijn wij gerechtigd om ofwel de goederen op te slaan tegen een opslagvergoeding van 0,1% van het bruto factuurbedrag per kalenderjaar of een gedeelte daarvan, ofwel de goederen voor uw rekening en risico in bewaring te nemen.

7) Aanvraag en contractafsluiting

Al onze aanvragen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voordat u uiteindelijk uw bestelling op www.3djake.nl plaatst, kunt u uw gegevens in het besteloverzicht controleren op eventuele fouten en deze eventueel corrigeren. Door te klikken op de knop "Verzenden & Betalen" sluit u uw bestelling af onder voorbehoud van betaling en doet u dus een bindende aanvraag om een overeenkomst met ons te sluiten. Wij bevestigen de ontvangst van uw aanvraag op het door u opgegeven e-mailadres (ontvangst- of bestelbevestiging). Deze bevestiging vormt geen aanvaarding van uw aanvraag door ons. Controleer uw bestelgegevens op juistheid.

U bent gedurende zeven werkdagen aan uw aanvragen gebonden. Wij zijn niet verplicht uw aanvragen te accepteren.

Het geldt ook niet als een aanvaarding van uw aanvraag als u op www.3djake.nl een betaaloptie heeft gekozen waarmee u een voorschot betaalt of een onmiddellijke debitering of afschrijving van uw rekening initieert. Dit is omdat wij dergelijke betalingsmogelijkheden als service aan u beschikbaar willen stellen, maar het kan voor ons onmogelijk zijn om uw aanvraag te accepteren, bijvoorbeeld vanwege leveringsproblemen of onvoldoende beschikbaarheid van goederen. Als wij uw aanvraag niet aanvaarden, betalen wij de bedragen die u vooraf heeft betaald onmiddellijk terug.

Wij kunnen uw aanvraag aanvaarden door uw aankoop per e-mail te bevestigen (opdracht- of verzendbevestiging) of door u de bestelde goederen toe te sturen. Met de aanvaarding van uw aanvraag komt de koopovereenkomst tot stand.

8) Opslag van de contracttekst

De tekst van het contract, dat wil zeggen de op het moment van ons sluiten van het contract geldende algemene voorwaarden voor zakelijke klanten (B2B) alsmede uw gegevens van het bestelproces op www.3djake.nl, worden door ons opgeslagen. U ontvangt de op het moment van uw bestelling geldende contracttekst op het door u opgegeven e-mailadres.

9) Retourzendingen

Er is geen wettelijk of contractueel recht op annulering.

Retourzendingen die niet onder de garantie vallen, worden alleen geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

Een (gedeeltelijke) terugbetaling is gebaseerd op de staat van de geretourneerde goederen. Verlopen of bedorven goederen worden niet teruggenomen of vervangen.

10) Garantie

Wettelijke garantie: De wettelijke bepalingen zijn van toepassing met inachtneming van de volgende beperkingen.

De goederen moeten binnen 14 kalenderdagen na levering worden gecontroleerd op waarneembare gebreken en zo nodig moet onmiddellijk worden gereclameerd, anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd en kunnen geen wettelijke aanspraken meer worden gemaakt. De garantietermijn voor onvindbare gebreken die zich later voordoen, bedraagt 1 jaar en dergelijke gebreken moeten onmiddellijk na het bekend worden ervan worden gemeld. De bewijslast voor dit alles gaat 14 dagen na levering op u over.

Wij behouden ons het recht voor vrij te kiezen tussen de wettelijke garantiemiddelen, hoewel wij zullen trachten met u tot overeenstemming te komen. Na mislukking van onze eerste poging tot verbetering heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden.

De garantie voor gebreken die door u zijn veroorzaakt, is uitgesloten. Dit is met name het geval bij ondeskundige behandeling, verkeerde bediening of niet-goedgekeurde reparatiepogingen. Voor tweedehands goederen en B-ware is elke garantie uitgesloten. Aangegeven gebruikte goederen, waarvoor de garantie is uitgesloten, worden duidelijk als "gebruikt" aangeboden en u wordt voor het afronden van uw bestelling op www.3djake.nl opnieuw op deze omstandigheden gewezen. Er is geen sprake van een garantie wanneer goederen binnen hun normaal te verwachten of natuurlijke houdbaarheid of levensduur door het bedoelde gebruik onbruikbaar worden. Wij bieden geen garantie dat de in de webshop gepubliceerde foto's identiek zijn aan de daadwerkelijk geleverde goederen. Afwijkingen in afmetingen, inhoud, materialen, gewicht of kleurschakeringen door fabricage zijn toegestaan binnen de in de branche gebruikelijke tolerantie.

Als u de goederen doorverkoopt aan consumenten en daarbij een wettelijke garantie verleent, is uw recht van verhaal op ons afhankelijk van bovenstaande voorwaarden.

Garantie: Voor zover fabrikanten van de door ons aangeboden goederen vrijwillige garanties bieden, moeten alle daaruit voortvloeiende claims rechtstreeks tegen de fabrikant worden ingesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid op basis van fabrieksgaranties.

11) Aansprakelijkheidsbepalingen

Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade die wij of onze hulppersonen opzettelijk of door grove nalatigheid aan u hebben toegebracht. Op u rust de bewijslast voor het bestaan van grove nalatigheid.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de schadevergoeding beperkt tot de typisch voorzienbare schade. Vergoeding van gevolgschade en winstderving is uitgesloten

Dit geldt niet voor aansprakelijkheid voor letselschade en vorderingen op grond van de Wet Productaansprakelijkheid. Hier gelden de wettelijke bepalingen.

12) Privacybeleid

De bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid.

13) Scheidbaarheidsclausule, toepasselijk recht en plaats van jurisdictie

Als afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, wordt de geldigheid van de resterende overeenkomst niet aangetast, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Voor elk via www.3djake.nl gesloten contract alsmede voor andere verkoopcontracten met niceshops GmbH wordt Oostenrijks recht geacht te zijn overeengekomen en als basis genomen, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de referentienormen van het internationaal privaatrecht. De plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van niceshops GmbH. De exclusieve plaats van jurisdictie is Graz, Oostenrijk.