Phrozen Water-Washable Dental Model Resin Beige

Voor de productie van snelle, zeer nauwkeurige tandheelkundige modellen

 • Resten kunnen worden verwijderd met water
 • Hoge precisie
 • Lage krimp
 • Nauwelijks geur
 • € 99,99 (€ 10,00 / 100 g)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Verzending in 1-2 weken

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: PHR-RS1000WWDM, Inhoud: 1.000 g

EAN: n/a

 • Resten kunnen worden verwijderd met water
 • Hoge precisie
 • Lage krimp
 • Nauwelijks geur

Productinformatie en technische details:

Art. nr.: PHR-RS1000WWDM
Producentnummer: RS1000WWDM
Merken (Producent): Phrozen
Inhoud: 1.000 g
Shore-hardheid: D75
Productsoorten: Resin
Lichtbron: LCD, DLP
Kleur: Beige

Beschrijving

Phrozen's Water-Washable Dental Model Resin is ontwikkeld voor de productie van snelle, zeer nauwkeurige tandheelkundige modellen.

Voordelen van Phrozen Water-Washable Resin

 • Resten kunnen eenvoudig met water worden verwijderd (geen ethanol of IPA nodig voor reiniging)
 • Hoge precisie
 • Lage krimp (ideaal om een perfecte match te bereiken tussen tandmodellen met verwijderbare matrijzen)
 • Lage viscositeit (gemakkelijk nabewerkt worden)
 • Weinig geur

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik grondig met veel water wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P310 - Bel het Antigifcentrum / Arts onmiddellijk op.
 • P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
 • P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H413 - Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Vragen & antwoorden over Phrozen Water-Washable Dental Model Resin Beige

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Phrozen Water-Washable Dental Model Resin Beige

Wist je al?

De populairste techniek voor 3D-printen is FDM (Fused Deposition Modelling). Daarbij wordt met een hete nozzle (Hot End) plasticdraad versmolten en op elkaar gelegd.