YUKI MODEL 5-Minuten Epoxy

100g hars & 100g verharder voor snel gebruik

€ 15,99

(€ 79,95 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 200 g

Bezorging uiterlijk op donderdag, 28. september als je bestelt voor maandag 06:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 54,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • 2K Lijm
 • Transparant en oplosmiddelvrij
 • 5 Minuten verwerkingstijd
 • Lijmt bijna alle materialen

Art. nr.: YM-650009, Inhoud: 200 g, EAN: 4260256384323

Vaak samen gekocht met YUKI MODEL Houten roerstokjes 10 stuks

YUKI MODEL 5-Minuten Epoxy - 200 g YUKI MODEL Houten roerstokjes 10 stuks - 1 pkt
YUKI MODEL 5-Minuten Epoxy - 200 g € 15,99 (€ 79,95 / kg)
YUKI MODEL Houten roerstokjes 10 stuks € 2,99
Totaalprijs: € 18,98

Productinformatie en technische details:

 • Art. nr.: YM-650009
 • Producentnummer: 650009
 • Merken (Producent): YUKI MODEL
 • Inhoud: 200 g
 • Productsoorten: Accesoires
Beschrijving

De 5-minuten epoxy is een 2K Epoxylijm

Hars en verharder worden gebotteld, elk bevat 100 g, wat een totaal van 200 g epoxy geeft.
De lijm is transparant, oplosmiddelvrij en de verwerkingstijd is ongeveer 30 minuten.

Het is geschikt voor de universele montage en reparatie van verschillende materialen zoals metaal, kunststof, keramiek, glas, porselein, steen, hout, beton en rubber. Lijmverbindingen worden treksterk en schokbestendig en zijn bestand tegen veroudering. Er is een duurzame weerstand tegen water, benzine en olie.

De oppervlakken moeten worden schoongemaakt voordat ze worden gelijmd.

Verwerkingstijd is 5 minuten.
De temperatuurbestendigheid is tot ongeveer +120 °C.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel zeep / water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 205 - Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinstructies:

 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P310 - Bel het Antigifcentrum / Arts onmiddellijk op.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar behandeling met gevaarlijk afval.

Gevaarinstructies:

 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Toebehoren:

Vragen & antwoorden over YUKI MODEL 5-Minuten Epoxy

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

1 recensie in het Nederlands voor YUKI MODEL 5-Minuten Epoxy

6 recensies in andere talen

4,6 van 5 sterren
5 Sterren
13 (61%)
4 Sterren
7 (33%)
3 Sterren
1 (4%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

21 Beoordelingen
1 recensie in het Nederlands
6 recensies in andere talen

Vergelijkbare producten

  Anderen kochten ook: