eSUN PW100 PLA Water Washable Resin Brown

Op biologische basis en waterafwasbare resin

€ 29,59 € 36,99 -20%

(€ 29,59 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1.000 g

Bezorging uiterlijk op woensdag, 06. maart als je bestelt voor maandag 00:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 54,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Op biologische basis
 • Wasbaar in water
 • Shore-hardheid 81D
 • Weinig geurontwikkeling
 • Lage viscositeit

Art. nr.: ESUNCN-PLA-WATERWASHABLERESIN-C, Inhoud: 1.000 g, EAN: 6922572204379

Productinformatie en technische details:

 • Art. nr.: ESUNCN-PLA-WATERWASHABLERESIN-C
 • Producentnummer: PLA-WATERWASHABLERESIN-C
 • Merken (Producent): eSUN
 • Inhoud: 1.000 g
 • Shore-hardheid: D81
 • Productsoorten: Resin
 • Lichtbron: LCD, DLP
 • Kleur: Bruin
 • Nettogewicht: 1000 g
Beschrijving

De PW100 PLA Water Washable Resin van eSUN is een waterafwasbare resin op biologische basis met een goede taaiheid en een Shore-hardheid van 81D. De modellen die met deze resin zijn geprint, kunnen worden afgewassen met kraanwater, zodat er geen alcohol of andere chemicaliën nodig zijn bij het reinigingsproces.

Deze Water Washable Resin is geuram en heeft een lage viscositeit. Ideaal voor het printen van ornamenten en voor diverse toepassingen in het onderwijs.

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P201 - Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H360FD - Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Downloads

Vragen & antwoorden over eSUN PW100 PLA Water Washable Resin Brown

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor eSUN PW100 PLA Water Washable Resin Brown

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder